Školská rada

Jednací řád školské rady 

při Základní škole a mateřské škole, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov

schválený školskou radou dne 9. listopadu 2022

Čl. 1 Úvodní ustanovení 

Usnesením Rady města Svoboda nad Úpou byla zřízena školská rada ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Činnost školské rady se řídí § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školská rada je 9 členná, složená z předsedy a dalších členů.

Čl. 2 Příprava jednání 

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na činnost školské rady stanovené školským zákonem. Zasedání školské rady svolává její předseda 7 dnů před zasedáním. Zasedání školské rady jsou neveřejná. Na vyzvání předsedy se zasedání zúčastní ředitel školy nebo jím pověřený zástupce, případně další přizvané osoby. Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem a z podnětů a návrhů členů školské rady. Zasedání školské rady řídí její předseda nebo jím určený člen školské rady.

Čl. 3 Jednání a rozhodování 

Ze zasedání školské rady se pořizuje prezenční listina a zápis. Předsedající školské rady po zahájení jednání zjistí počet přítomných členů a konstatuje, zda je školská rada schopna se usnášet. Školská rada je schopna se usnášet, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. Předsedající předloží školské radě návrh programu zasedání, který může být na základě návrhů a připomínek členů školské rady upraven. Další jednání probíhá podle schváleného programu. Schválený program lze během jednání měnit jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů školské rady. Návrh na změnu může podat kterýkoliv člen školské rady předsedajícímu. Předsedající může diskutujícímu odejmout slovo, pokud diskuse není věcná a stručná. Může být hlasováno o návrhu jako celku nebo odděleně podle jednotlivých bodů. Pokud byly v diskusi podány protinávrhy nebo pozměňující návrhy, hlasuje se nejdříve o nich v pořadí, v jakém byly podány, a potom o ostatních částech návrhu. Zápis ze zasedání školské rady vyhotovuje pověřený člen školské rady a rozesílá jej ostatním členům školské rady. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

Závěrečná ustanovení 

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky a zřizovatele o výsledcích své činnosti za uplynuté období. Součástí této informace budou informace o průběhu schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona a údaje, zda školská rada projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst 1 písm. a),e),f),g), h) školského zákona. O schválení dokumentů uvedených v odstavci l písm. b) až d) rozhodne školská rada do l měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci l písm. b) až d) do l měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Změny jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Ve Svobodě nad Úpou 9. listopadu 2022                                                                                

Jiří Mičánek - předseda školské rady

 

Kontakt na předsedu školské rady – Jiří Mičánek

Mobil: 733 509 140

E-mail: jiri.micanek@seznam.cz

Členové rady

Jiří Mičánek

za zřizovatele

Michaela Špetlová

za zřizovatele

Ing. Jiří Špetla

za zřizovatele

Mgr. Irena Nešněrová

za školu

Mgr. Nikola Zimová

za školu

Mgr. Jan Šváb

za školu

Martina Vaňková

za rodiče

Ing. Marek Šustr

za rodiče

Ing. Marek Řehák

za rodiče

ZŠ Svoboda nad Úpou
Kostelní 560
542 24 Svoboda nad Úpou

Sledujte nás

Menu