Vážení rodiče, milí žáci, přejeme vám krásné letní prázdniny a těšíme se na vás v novém školním roce 2024/2025.

Speciální pedagogická péče

Mateřská škola

Konzultace pro rodiče předškolních dětí – školní zralost, rozvíjení schopností a dovedností u předškolních dětí, orientační diagnostika školní zralosti.

Speciální cvičení - kurz MAXÍK - předškolního vzdělávání.

Speciálně pedagogická diagnostika.

Konzultace o školní zralosti dětí nastupujících do školy, metodická pomoc s dětmi, u kterých jsou diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby.

Realizace speciálních cvičení – FIE – Instrumentální obohacování deficitních kognitivních funkcí R. Feuersteina, neuro-vývojová stimulace.

První stupeň ZŠ

Vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – speciálně pedagogická diagnostika, diagnostika čtení, psaní, počítání, zrakového a sluchového vnímání a paměti, prostorové orientace, řeči, pozornosti, Test rizika poruch učení.

Individuální a skupinová reedukační a speciálně vzdělávací práce se žáky. Nabídka programů KUPOZ, Percepční a motorická oslabení ve školní praxi.

Péče o žáky integrované, vedení dokumentace, jednorázové konzultace pro žáky.

Individuální a skupinová intervence a speciálně pedagogická péče po vyučování dle rozvrhu, doporučení další odborné péče, styly učení, nácvik práce s kompenzačními pomůckami.

Pedagogická intervence u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Realizace speciálních cvičení – FIE – Instrumentální obohacování deficitních kognitivních funkcí R. Feuersteina, neuro-vývojová stimulace.

Dynamická diagnostika LPAD.

Druhý stupeň ZŠ

Jednorázové konzultace – krizová intervence.

Individuální a skupinová intervence a speciálně pedagogická péče po vyučování dle rozvrhu, doporučení další odborné péče, styly učení, nácvik práce s kompenzačními pomůckami.

Realizace speciálních cvičení – FIE – Instrumentální obohacování deficitních kognitivních funkcí R. Feuersteina, neuro-vývojová stimulace.

Dynamická diagnostika LPAD.

Konzultace pro učitele

Pomoc při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Doporučení speciálních a kompenzační pomůcek, didaktických materiálů, úpravy školního prostředí.

Pomoc při integraci žáků s podpůrnými opatřeními.

Konzultace a pomoc při přípravě a vytvoření IVP, PLPP, PO 1.st.

Vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Poradenství pro oblast užívání kompenzačních a jiných pomůcek.

Návštěvy v hodinách na žádost učitelů.

Konzultace pro asistenty pedagoga

Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga.

Konzultace s vedením školy, výchovným poradcem a metodikem prevence

Problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Poradenství pro žáky s různými problémy.

Konzultace pro rodiče

Poradenství rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Doporučení další odborné péče.

Průběžná komunikace s rodiči o reedukační, speciálně vzdělávací práci a pedagogické intervenci s jejich dítětem.

Konzultace pro rodiče předškolních dětí – školní zralost.

Spolupráce s PPP Trutnov, SPC Trutnov a dalšími poradenskými zařízeními

ZŠ Svoboda nad Úpou
Kostelní 560
542 24 Svoboda nad Úpou

Sledujte nás

Menu