Informace o provozu podatelny

Způsoby podání při příjmu dokumentů

- Doručením poštou a doručovacími službami

- Datovou schránkou

- Elektronickou poštou (e-mailem)

- Doručením na technických nosičích dat

- Osobním podáním 


Podmínky přijímání dokumentů při podání datovou schránkou

- Přípustné formáty pro datové zprávy

Pdf (Portable Document Format)

PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

xml (Extensible Markup Language Document)

fo/zfo (602XLM Filler dokument)

html/htm (Hypertext Markup Language Document)

odt (Open Document Text)

ods (Open Document Spreadsheet)

odp (Open Document Presentation)

txt (prostý text)

rtf (Rich Text Format)

doc/docx (MS Word Document)

xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

ppt/pptx (MS Power Point Presentation)

jpg/jpeg/jfif (Point Photographic Experts Group File Interchange Format)

png (Portable Network Graphics)

tif/tiff (Tagged Image File Format)

gif (Graphics Interchange Format)

mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/ Phase 2)

wav (Waveform Audio Format)

mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer2/Layer3)

isdoc/isdocx (Information Systém Document) verze 5. 2. b a vyšší

edi (Engine Electronic Data Interchange File)


- Maximální velikost datové zprávy

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 20 MB.


- Potvrzování doručených zpráv

Odesílatel je po přijetí datové zprávy do datové schránky automaticky informován o jejím doručení. 


Technické informace a parametry přijímaných elektronických dokumentů

- Podání elektronickou poštou

Maximální velikost dsouborů přijímaných elektronickou poštou (e-mailem) je 10 MB.


- Podání na přenosném technickém nosiči dat

Přípustné přenosné technické nosiče dat (dále „nosič“) :

- Nepřepisovatelná CD, DVD se souborovým systémem ISO9660

- USB Flash disk, obsahující formát čitelný pod operačním systémem Window

Předaný nosič je součástí podání a vrací se jen na výslovnou žádost uplatněnou na podatelně před jeho předáním.


- Ostatní informace


Jednou datovou zprávou, e-mailem nebo na jednom technickém nosiči dat je možno zaslat jen jedno podání.

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho přílohami.

 


Bezpečnostní opatření

- Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu a počítačového programu nebo škodlivý kód


Podatelna nepřijme datovou zprávu, která nebude v přípustném datovém formátu nebo programu nebo pokud převyšuje maximální stanovenou velikost.

Nepřijata a nezpracována bude rovněž datová zpráva, která je poškozená, neúplná nebo nečitelná a obsahuje škodlivý kód, který může poškodit informační systém nebo výpočetní techniku.

Informace o této skutečnosti nemusí být odesílateli doručena z důvodu zachycení datové zprávy bezpečnostními prvky internetového připojení.


- Důsledky vad dokumentů


Pokud podatelna zjistí, že dokument v listinné nebo digitální podobě nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, že obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, který je schopen přivodit škodu na informačním systému, že technické parametry přenosného technického nosiče dat nebudou v normě a z dokumentu bude možné určit odesílatele, pak tento bude vyrozuměn o případných vadách a postupu pro jejich odstranění.


Nepodaří-li se však ve spolupráci s odesílatelem vady odstranit nebo nebude možné určit odesílatele doručeného dokumentu, včetně jeho kontaktních údajů, anebo bude elektronický dokument obsahovat škodlivý kód i nadále, podatelna jej nebude dále zpracovávat.


zpět

ZŠ Svoboda nad Úpou
Kostelní 560
542 24 Svoboda nad Úpou

Sledujte nás

Menu